fons3.png

PROGRAMA EOIES A LA RIBERA

És un programa en el qual poden participar tots els centres docents públics i concertats de les Illes Balears no universitaris d’educació secundària dependents de la Conselleria d’Educació i Universitat de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Requisit per poder participar al programa:

  1.  El programa EOIES al nostre institut, és un projecte que afecta els alumnes de 4t curs de l’ ESO i als alumnes de 1r i 2n de batxillerat que cursen els idiomes de/d’ alemany i anglès.

  2. Per tal de poder ser classificats en un nivell determinat de l’EOI, els alumnes han de fer una prova d’anivellació . Pel que fa als alumnes d’anglès, la prova d’anivellació serà online i s’haurà de realitzar en el centre sota la supervisió del tutor o coordinador d’aquest idioma al nostre centre . En el cas d’alemany, la prova d’anivellació serà presencial.

  3. La participació en l’EOIES no implica per als alumnes càrrega lectiva suplementària de caràcter obligatori.

  4. Una vegada determinat el nivell de l'alumne, el coordinador prepararà un material didàctic per tal d'orientar l'alumnat sobre el nivell i continguts exigits en les EOI. Aquest material didàctic serà realitzat mitjançant la plataforma edmodo.

  5. Els alumnes implicats en aquest programa hauran de matricular-se per fer les proves dins el termini establert i seran avaluats atenent els nivells exigits en les EOI. Realitzaran les mateixes proves escrites, i la prova oral es farà amb un tribunal compost per dos professors, un d’ells obligatòriament de l’EOI i l’altre de la Ribera, que emetran una nota conjunta.

  6. Tots els alumnes participants poden demanar a l’EOI corresponent un certificat de nivell expedit per la Conselleria d’Educació i Universitat (previ pagament de les taxes corresponents d’expedició de certificat).

Trobareu tota la informació general sobre el programa EOIES a la pàgina web de la Conselleria d’Educació i Universitat:

 

 


fondolapicescolores.jpg

Menjar Saludable

Orientació Acadèmica I Professional