fons3.png

CRITERIS DE QUALIFICACIÓ.

Els percentatges de la composició de la nota final vindrà determinat en funció de les notes que es disposin en cada trimestre. Els alumnes han de estar informats d’aquests percentatges per part del professor.

 

2º ESO de TECNOLOGIA A,B,C,D,E amb 1 hora de taller setmanal

 

Teoria

Exàmens llibre digital i escrits

30%

 

Versiòns dinàmiques, (exercicis del llibre)

10%

 

Quadern, documentació, làmines

10%

Taller

Projectes, grup

25%

 

Memòries, individual

5%

Actitud

Treball, comportament, etc

20%

 

3º ESO A,B,C,D de TECNOLOGIA amb 1 hora de taller setmanal

 

Teoria

Exàmens llibre digital i escrits

40,00%

 

Versiòns dinàmiques, (exercicis del llibre)

10%

 

Quadern, documentació

10%

Taller

projectes, grup

25%

 

memòries, individual

5%

Actitud

Treball, comportament, etc

10%

 

4º ESO de TECNOLOGIA amb 2 hores de taller semanal

 

Teoria

Exàmens llibre digital i escrits

20,00%

 

Versiòns dinàmiques, (exercicis del llibre)

10%

 

Documentació

10%

Taller

projectes, grup

35,00%

 

Miniprojectes individuals

10,00%

 

memòries

5%

Actitud

Treball, comportament, etc

10%

 

4º ESO de TIC, TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÒ I LA COMUNICACIÒ

Teoria

Exàmens, proves especifiques

50,00%

Pràctica

Activitats, Documentació

40%

Actitud

Treball, comportament, etc

10%


1º BXT de TIC, TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÒ I LA COMUNICACIÒ

Teoria

Exàmens, proves especifiques

50,00%

Pràctica

Activitats, Documentació

40%

Actitud

Treball, comportament, etc

10%


1º BXT de TECNOLOGIA INDUSTRIAL.

Teoria

Exàmens, proves especifiques

90,00%

Actitud

Treball, comportament, etc

10%


Cal dir que l’actitud serà avaluada com negativa si l’alumne falta a més del 25% de les hores lectives, . Així mateix també serà avaluada com negativa en el cas de maltractament d’eines i qualsevol tipus de material als tallers o aules d’informàtica.

 

 

CRITERIS DE RECUPERACIÓ.

 

Per a la recuperació d’una avaluació s’aplicarà el criteri d’avaluació continua degut a que molts continguts es repeteixen al llarg del curs, sempre que la mitjana de les avaluacions sigui 5 o superior. En cas contrari, al final de curs es farà un examen de recuperació i es demanarà un projecte quan l'alumne hagi treballat poc o gens al taller.

 

La recuperació dels alumnes amb la matèria pendent de uns altres cursos es farà de la manera següent:

Alumnes de tercer amb pendent de segon: Si assolissin els continguts del primer i segon trimestre obtindran la qualificació d’apte. En cas contrari hauran de fer un examen, un projecte i treballs de recuperació al segon trimestre. La recuperació la farà el seu professor de tecnologia.

Alumnes de quart amb pendent de tercer: Si assolissin els continguts del primer i segon trimestre obtindran la qualificació d’apte. En cas contrari hauran de fer un examen, un projecte i treballs de recuperació al segon trimestre. La recuperació la farà el seu professor de tecnologia.

Alumnes de quart que no cursen tecnologia com a optativa: hauran de fer un examen de recuperació al segon trimestre. El cap de departament els convocarà al principi de curs i els donarà un quadern de activitats relacionades amb la matèria i la proposta d’un projecte que hauran de lliurar abans de la segona avaluació. Aquestes activitats faran mitjana amb l’examen.

 CRITERIS DE PROMOCIÓ.

Els criteris de promoció que se seguiran serà la consecució satisfactòria i assoliment dels objectius ( i continguts corresponents i assenyalats en la seqüenciació d’aquesta programació ) especificats en els criteris d’avaluació tant per a primer cicle com per a segon cicle i es considerà aquests criteris els mínims a assolir per part dels alumnes.fondolapicescolores.jpg

Menjar Saludable

Orientació Acadèmica I Professional