fons3.png

Per aquests alumnes que no hagin superat la matèria de matemàtiques de cursos anteriors, establim el següent procediment:

  • Si un alumne aprova la segona avaluació del curs actual, es considerarà que ha assolit els continguts mínims del curs anteiror i aprovarà les matemàtiques pendents.
  • Pels alumnes que no recuperin la matèria amb la nota de la segona avaluació , es fixarà una data per tal de realitzar una prova escrita. Aquells alumnes que superin aquesta prova extraordinària, quedaran aprovats.
  • En cas que no superin aquesta prova, tendran la possibilitat d'aprovar la matèria pendent aprovant la tercera avaluació del present curs.
  • Si la matèria del curs actual no és superada al juny, podran fer una prova al setembre de la matèria pendent.
  • Si treuen un mínim d'un 4 a la prova del curs actual, es considera que queda aprovada la material pendent de cursos anteriors.

Les feines per practicar l'assignatura de matemàtiques dels diferents cursos es pot trobar a aquest link

FEINA PENDENTS


fondolapicescolores.jpg

Menjar Saludable

Orientació Acadèmica I Professional