fons3.png

CRITERIS DE QUALIFICACIÓ

 

 

SEGON ESO.

 

 

AVALUACIÓ I QUALIFICACIÓ

 

PROVES ESCRITES

controls dels temes

40,00%

FEINA

Apunts elaborats

Exercicis corregits

Informes de laboratoris

Altres feines

50,00%

ACTITUD

Comportament i participació a classe

10,00%

 

 

TERCER ESO

 

Al final de cada tema es farà una prova escrita i al final del trimestre hauràs de fer una prova global de tots els continguts treballats. Aquesta prova és de caràcter obligatori per a tots els alumnes i servirà de recuperació pels que hagin suspès l’avaluació, pels alumnes que tenen l’avaluació aprovada farà mitjana amb la resta de notes.

 

 

PROVES ESCRITES

Controls dels temes

70,00%

FEINA

Exercicis

Informes de laboratori

20,00%

ACTITUD

Comportament i participació a classe

10,00%

 

RECUPERACIÓ DE PROVES SUSPESES

 

La prova global et servirà per recuperar els continguts no assolits en la prova per temes.

 

QUART ESO

 

Al final de cada tema es farà una prova escrita i al final del trimestre hauràs de fer una prova global de tots els continguts treballats. Aquesta prova és de caràcter obligatori per a tots els alumnes i servirà de recuperació pels que hagin suspès l’avaluació, pels alumnes que tenen l’avaluació aprovada farà mitjana amb la resta de notes.

 

PROVES ESCRITES

Controls dels temes

80,00%

FEINA

Exercicis

Informes de laboratori

15,00%

ACTITUD

Comportament i participació a classe

5,00%

 

 

 

 

 

 

BATXILLERAT

 

Les qualificacions hauran de tenir en compte:

La claredat i concisió de l'exposició, i la utilització correcta del llenguatge científic.

L'amplitud dels continguts conceptuals.

La interrelació coherent entre els conceptes.

El plantejament correcte dels problemes.

L'explicació del procés seguit i la seva interpretació teòrica.

L'obtenció de resultats numèrics correctes, expressats en les unitats adequades.

 

 

Quant a l'aspecte quantitatiu, la qualificació es compon de:

 

Coneixements (conceptes i procediments)……………………………………90 %

Actituds…………………………………………………………………………….10 %

 

 

 

1r Batxillerat

 

Es realitzaran proves de cada tema. A cada avaluació hi haurà un examen global obligatori, que servirà per a recuperar . Pels alumnes que la mitjana de l’avaluació es igual o superior a 5 , l’examen global farà mitjana amb la resta de les notes. La nota de l’avaluació ordinària serà la corresponent a la mitjana de les tres avaluacions.

 

2n Batxillerat

 

Es realitzaran proves de cada tema. A cada avaluació hi haurà un examen global obligatori, que servirà per a recuperar.

Els diferents exàmens obligatoris de cada avaluació que es realitzaran al llarg del curs inclouran tota la matèria que s’hagi vist fins a la data de la realització de l’esmentat examen.

L’examen global obligatori tindrà un valor d’un 60% i la mitjana dels parcials tindrà un valor del 40%.

 

 

 


fondolapicescolores.jpg

Menjar Saludable

Orientació Acadèmica I Professional