fons5.png

IES LA RIBERA-CRITERIS D’AVALUACIÓ DEL DEP. DE MÚSICA:

1r (Música I), 2n i 3r (Música II) i 4rt d'ESO (Música)

COMPETÈNCIES BÀSIQUES/CONEIXEMENTS 30%

Teoria: 30%

Exàmens escrits

 

COMPETÈNCIES BÀSIQUES/HÀBITS DE TREBALL I PROCEDIMENTS 60%

Pràctica: 30%

Dansa, moviment i expressió corporal, interpretació instrumental i vocal

Treball trimestral: 20%

Es realitzarà un treball cada trimestre.

Hàbits de treball: 10%

Presentació del dossier/llibre cada avaluació degudament realitzat

Dur el material necessari per treballar a l'aula

 

COMPETÈNCIES BÀSIQUES/ACTITUD I PARTICIPACIÓ 10%

Respecte envers els companys, el professorat i les diferents manifestacions musicals

Participació a l'aula i a les activitats escolars i extraescolars que proposi el departament

Interès i esforç

QUALIFICACIÓ TRIMESTRAL

La nota final del trimestre serà la mitjana de les qualificacions de cada un dels blocs de competències bàsiques (coneixements, hàbits de treball i procediments i actitud i participació)

 

QUALIFICACIÓ JUNY

La nota final serà la mitjana de les puntuacions obtingudes cada trimestre i aquesta haurà de ser igual o superior a 5 per aprovar el curs.

A final de curs per l'alumnat que hagi suspès la matèria, podrà fer una prova global que consistirà en una prova teòrica (50%) i una altra de pràctica (50%). Per aprovar el curs la mitjana dels dos apartats anteriors haurà de ser igual o superior a 5 .

 

PROVES SETEMBRE

Per l'alumnat que hagi suspès la matèria, podrà fer una prova global que consistirà en una prova teòrica (50%) i una altra de pràctica (50%). Per aprovar el curs la mitjana dels dos apartats anteriors haurà de ser igual o superior a 5 .

 

PENDENTS

Es faran proves extraordinàries segons el calendari previst al centre.

Per l'alumnat que tengui pendent la matèria, podrà fer una prova global que consistirà en una prova teòrica (50%) i una altra de pràctica (50%). Per aprovar el curs la mitjana dels dos apartats anteriors haurà de ser igual o superior a 5 .

L'alumnat que en cursos posteriors cursi la matèria de música, li quedarà aprovada la matèria pendent si aprova el darrer curs.


fondolapicescolores.jpg

Menjar Saludable

Orientació Acadèmica I Professional