fons3.png

Departament de Ciències Socials

(Inclou Geografia, Història i Filosofia)

 

Criteris d'avaluació d'ESO i Batxillerat

 

Criteris d'avaluació i qualificació d'ESO: S'avaluarà l'aprenentatge de cada alumne dins el període de temps corresponent a cada avaluació. Com a criteri general es tendran en compte els apartats següents:

 

EXÀMENS: la nota serà el resultat de les proves escrites o orals dels continguts treballats a cada trimestre.

 

TREBALL: la nota serà el resultat de l'avaluació de totes les activitats realitzades a classe o a casa, tant si són individuals o col·lectives.

 

ACTITUD: es valorarà l'atenció, interès, participació, una bona predisposició cap a l'assignatura, així com un tracta respectuós amb els companys i un comportament adequat dins l'aula. Els negatius de comportament o expulsions de classe comportaran la reducció de la valoració de l'apartat.

 

PRIMER I SEGON D'ESO

TERCER I QUART D'ESO

 

CIÈNCIES SOCIALS:

 

Exàmens 60%

(Per superar la matèria l'alumne haurà d'obtenir una mitjana mínima de 4).

 

Treball 30%

Actitud 10%

 

VALORS ÈTICS:

 

Treball: 50%

Actitud: 50%

 

CIÈNCIES SOCIALS

 

Exàmens 70%

(Per superar la matèria l'alumne haurà d'obtenir una mitjana mínima de 4).

 

Treball 20%

Actitud 10%

 

VALORS ÈTICS:

 

Treball 80%

Actitud 20%

 

 

 

La nota final del curs serà la mitjana de les tres avaluacions.

 

 

Criteris de lliurament de treball: totes les feines que no siguin lliurades dins els terminis establerts, sense justificació, seran puntuats amb una nota més baixa que els presentats dins els període de temps fixat. No s'admetran fora del període de la seva avaluació.

 

 

 

 

 

Criteris d'avaluació i qualificació de batxillerat.

 

EXÀMENS: es faran almenys dues proves objectives escrites per avaluació. Les proves escrites seran sempre com a mínim de dues unitats didàctiques. En aquestes proves es valorarà l'ortografia, el criteri serà el següent: a partir de l'onzena falta es descomptarà 0'1 fins a un màxim d'un punt. Aquest punt es podrà recuperar.

 

 

TREBALL: tendran gran importància els comentaris de documents. Tant és així que els comentaris dels diversos documents són una part important per obtenir l’aprovat, ja que constituiran un dels eixos de treball fonamental durant el curs. Tots els treballs, comentaris que no siguin lliurats dins els terminis establerts, sense justificació, seran puntuats amb una nota més baixa que els presentats dins els període de temps fixat. No s'admetran fora del període de la seva avaluació. També es tendrà en compte la realització d’exercicis i la participació dins l’aula.

 

La nota de cada avaluació s'obtindrà a partir dels criteris següents:

 

1r BATXILLERAT

2n BATXILLERAT

 

SOCIALS

Exàmens 80%

Treballs, comentaris.... 20%

 

 

FILOSOFIA

Exàmens 60%

Treballs, comentaris 40%

 

SOCIALS

Exàmens 90%

Treballs, comentaris... 10%

 

 

FILOSOFIA

Exàmens 70%

Treballs, comentaris 30%

 

 

Es realitzarà un examen de recuperació després de cada avaluació d'aquelles unitats didàctiques no superades.

 

- La nota final es traurà de la mitjana de les notes de les tres avaluacions, sempre que només es tengui una avaluació suspesa i amb una nota no inferior a 4.

 

No es repetirà cap examen sense un certificat oficial. Aquest examen es farà el primer dia que s'incorporin a classe.

 

Pendents d'ESO i Batxillerat:

 

Pendents d'ESO: durant el primer trimestre el professorat responsable lliurarà les tasques a presentar per poder recuperar l'àrea. Aquesta feina s'haurà de lliurar durant el segon trimestre.

 

Pendents de Batxillerat: l'alumne haurà de realitzar dos exàmens, un durant el mes de febrer i l'altre durant el mes d'abril per poder recuperar la matèria pendent. Es considerarà la matèria recuperada si la mitjana dels dos exàmens és igual o superior a 5.

 

 

 

Proves extraordinàries de setembre:

 

Exàmens de setembre d'ESO: Els alumnes d'ESO que es presentin a la prova extraordinària de setembre, han d'entregar obligatòriament la feina d'estiu i fer un examen de recuperació.

 

La nota final de setembre s'obtindrà a partir d'aquests criteris:

 

Feina d'estiu 30%

Examen 70%

 

 


fondolapicescolores.jpg

Menjar Saludable

Orientació Acadèmica I Professional