fons5.png

 

SOL·LICITUD D'ACTIVITAT IES LA RIBERA (2 setmanes abans de la sortida)

 

Trimestre

 

Nom de l'activitat:

 

Data:

 

Horari:

 

Departament i

professor organitzador:

 

Lloc de l'activitat:

Dins el centre (tipus taller, xerrada, etc.).

Fora del centre, lloc a especificar: ______________________

Professorat acompanyant :

 

Cursos:

 

Nombre total d'alumnes:

 

Observacions (quan l'activitat només la fan alguns alumnes del grup, per exemple, en cas d'optatives...):

 

Marcau quin tipus de transport emprareu:

 

Objectiu i avaluació de l'activitat:

 

 

 

 

 

 

 

 

Palma, _________ de ___________ de _______

 

 

IES LA RIBERA. C/Martinet s/n 07610 Platja de Palma. Tel. 971494189/ fax. 971494193


fondolapicescolores.jpg

Menjar Saludable

Orientació Acadèmica I Professional