fons3.png

Cada trimestre s’avaluarà el progrés de l'alumnat a partir de les notes de:

 

Proves

Es faran dues o tres proves cada període d'avaluació, consistents a la lectura d’un text en llatí a partir del qual es faran cinc blocs de preguntes:

60%

Comprensió del text

Podrà consistir a una traducció del llatí al català, o bé preguntes de comprensió que seran fetes en llatí i hauran de ser contestades en llatí.

50%

Exercicis gramaticals

 

20%

Retroversió

 

10%

Etimologia

 

10%

Cultura i civilització

 

10%

Treball

Al final de cada unitat didàctica l'alumnat realitzarà exercicis avaluables(PENSA i FABELLAE).

30%

Actitud

Partirem d’una nota de 10, vàlida per a tot el curs excepte quan un alumne no hagi fet algun dels exercicis d'avaluació formativa (EXERCITIA) o dels d'avaluació sumativa (PENSA) al final de cada unitat didàctica, que serà penalitzat amb 1 punt per cada exercici no fet, el qual es restarà a la nota inicial d'aquest apartat.

10%

 

Quant a la correcció ortogràfica, cada falta en català restarà 0,1 punts, fins a un màxim de 1 punt, i cada falta en llatí restarà 0,05 punts, fins a un màxim de 0,5 punts.

La primera prova del període tindrà un valor del 20% de la nota d'aquest apartat. La segona tindrà un valor del 30% de la nota d'aquest apartat. La tercera tindrà un valor del 50% d’aquest apartat.

La nota de l'avaluació ordinària serà el resultat d’una mitjana ponderada segons el càlcul següent:

1a avaluació: 20% de la nota final

2a avaluació: 30 % de la nota final

3a avaluació: 50 % de la nota final

La ponderació està justificada pel fet que a la 2a i a la 3a avaluacions s'inclouen els continguts lingüístics i comunicatius (BLOCS 2, 3, 4, 6 i 7 del currículum vigent) de les avaluacions anteriors, però no els culturals (BLOCS 1 i 5 del currículum vigent).

Si la nota final resultat d’aquest càlcul és inferior a 5, el curs quedarà suspès.


fondolapicescolores.jpg

Menjar Saludable

Orientació Acadèmica I Professional