fons3.png

QUALIFICACIÓ TRIMESTRAL

La nota final del trimestre serà la mitjana de les qualificacions de cada un dels blocs de competències bàsiques (coneixements, hàbits de treball i procediments i actitud i participació)

 

QUALIFICACIÓ JUNY

La nota final serà la mitjana de les puntuacions obtingudes cada trimestre i aquesta haurà de ser igual o superior a 5 per aprovar el curs.

A final de curs per l'alumnat que hagi suspès la matèria, podrà fer una prova global que consistirà en una prova teòrica (50%) i una altra de pràctica (50%). Per aprovar el curs la mitjana dels dos apartats anteriors haurà de ser igual o superior a 5 .

 

 

Coneixements

Teoria i exàmens escrits

30%

 

 

 

Treball

 

60%

 

Pràctica

30%

 

Treball

20%

 

Hàbits

10%

Actitud

Actitud i participació

10%

 

 

PROVES SETEMBRE

Per l'alumnat que hagi suspès la matèria, podrà fer una prova global que consistirà en una prova teòrica (50%) i una altra de pràctica (50%). Per aprovar el curs la mitjana dels dos apartats anteriors haurà de ser igual o superior a 5 .

 

PENDENTS

Es faran proves extraordinàries segons el calendari previst al centre.

Per l'alumnat que tengui pendent la matèria, podrà fer una prova global que consistirà en una prova teòrica (50%) i una altra de pràctica (50%). Per aprovar el curs la mitjana dels dos apartats anteriors haurà de ser igual o superior a 5 .

L'alumnat que en cursos posteriors cursi la matèria de música, li quedarà aprovada la matèria pendent si aprova el darrer curs.


fondolapicescolores.jpg

Menjar Saludable

Orientació Acadèmica I Professional