fons3.png

S'avaluarà l'aprenentatge de cada alumne dins el període de temps corresponent a cada avaluació. Com a criteri general es tendran en compte els apartats següents:

EXÀMENS: la nota dels exàmens es correspondrà amb l'avaluació resultant de les proves escrites o orals d'acord amb els continguts treballats de cada trimestre.

Si un examen no s'ha fet per falta d'assistència, es farà en un altre moment si està degudament justificat.

LLIBRE DE LECTURA: la nota del llibre de lectura compta com a un examen/treball

TREBALL: serà la nota resultant del treball individual a l'aula (dictats, redaccions...), dels deures i treballs realitzats a casa, del treball en equip, del quadern de classe. A més, és condició indispensable que l'alumne s'expressi en llengua catalana dins l'aula, cosa que s'avaluarà periòdicament.

Pel que fa a l'avaluació del quadern es tendrà en compte:

a) Bona presentació (amb la portada on s'indicarà l'assignatura, l'avaluació, el nom del professor i de l'alumne i la data).

b) Enunciats copiats sense CAP ERRADA ORTOGRÀFICA.

c) Complet: resums, esquemes i les activitats fetes i corregides.

d) Les fotocòpies que es lliurin han d'estar aferrades al quadern.

ACTITUD: es valorarà l'atenció, l'interès, la participació, la realització i entrega puntual de tasques encomanades, l'hàbit constant de treball, l'ús habitual del català dins classe, una bona predisposició cap a l'assignatura així com el comportament a classe.

A més es tendrà en compte la qualificació obtinguda en les avaluacions anteriors de la següent manera: la qualificació de la 1a i 2a avaluació tendrà un pes, respectivament, d'un 30% sobre la qualificació final de la 3a avaluació que tendrà un percentatge d'un 40%.

4t Acadèmiques  D'ESO

exàmens

60%

treball

30%

Actitud:

10%


fondolapicescolores.jpg

Menjar Saludable

Orientació Acadèmica I Professional