fons3.png

Si voleu més informació podeu clicar al nom de l'assignatura.

Assignatures 4t ESO Acadèmiques/Aplicades

Tants per cent (%) dels diferents ítems

Proves

objectives

Activitats

Participació,

dedicació i esforç

Economia

80

10

10

Matemàtiques orientades a ensenyaments acadèmics

80

10

10

Iniciació a l'activitat emprenedora i empresarial

80

10

10

Matemàtiques orientades a ensenyaments aplicats

70

10

20

Educació plàstica, visual i audiovisual

20

70

10

Música

60

30

10

Educació física

30

40

30

Geografia i història

70

20

10

Primera llengua estrangera-Alemany

80

10

10

Primera llengua estrangera-Anglès

80

10

10

Llengua catalana i literatura

70

20

10

Tecnologia

40

50

10

Tecnologia de la informació i la comunicació

50

40

10

Física i química

80

10

10

Biologia i geologia

80

10

10

Valors ètics

---

80

20

Religió catòlica

---

80

20

Llatí

60

30

10

Llengua castellana i literatura

80*

10**

10***

*Inclou 10 punts de lectura

**Quadern, treball en classe i casa

*** Comportament, Respecte i assistència


fondolapicescolores.jpg

Menjar Saludable

Orientació Acadèmica I Professional