fons5.png

2n Batxillerat

Si voleu més informació podeu clicar al nom de l'assignatura.

Assignatures 2n Batxillerat A/B Científic/Social

Tants per cent (%) dels diferents ítems

Proves

objectives

Activitats

Participació,

dedicació i esforç

Economia de l'empresa

90

10

---

Fonaments d'administració i gestió

50

40

10

Matemàtiques aplicades a les ciències socials II

90

---

10

;Matemàtiques II

90

---

10

Història de la filosofia

90

10

---

Geografia

90

10

---

Història d'Espanya

90

10

---

Segona llengua estrangera-Alemany II

90

10

---

Primera llengua estrangera-Anglès II

90

10

---

Llengua catalana i literatura II

75

25

---

Tecnologia industrial de la informació i la comunicació II

50

40

10

Física

90

5

5

Química

90

5

5

Biologia

90

5

5

Ciències de la terra i del medi ambient

60

30

10

Llatí II

70

20

10

Literatura universal

50

40

10

Llengua castellana i literatura II

90*

5**

5***

*Inclou 20 punts de lectura

**Quadern, treball en classe i casa

*** Comportament, Respecte i assistència

S'avaluarà l'aprenentatge de cada alumne dins el període de temps corresponent a cada avaluació. Com a criteri general es tendran en compte els apartats següents:

 

EXÀMENS: es faran almenys dues proves objectives escrites per avaluació. Les proves escrites seran sempre com a mínim de dues unitats didàctiques. En aquestes proves es valorarà l'ortografia, el criteri serà el següent: a partir de l'onzena falta es descomptarà 0'1 fins a un màxim d'un punt. Aquest punt es podrà recuperar.

 

 

TREBALL: tendran gran importància els comentaris de documents. Tant és així que els comentaris dels diversos documents són una part important per obtenir l’aprovat, ja que constituiran un dels eixos de treball fonamental durant el curs. Tots els treballs, comentaris que no siguin lliurats dins els terminis establerts, sense justificació, seran puntuats amb una nota més baixa que els presentats dins els període de temps fixat. No s'admetran fora del període de la seva avaluació. També es tendrà en compte la realització d’exercicis i la participació dins l’aula.

 

 

Exàmens

 

90%

 

 

 

Treball i comentaris ...

 

10%

 

 

La nota de cada avaluació s'obtindrà a partir dels criteris següents:

Es realitzarà un examen de recuperació després de cada avaluació d'aquelles unitats didàctiques no superades.

 

- La nota final es traurà de la mitjana de les notes de les tres avaluacions, sempre que només es tengui una avaluació suspesa i amb una nota no inferior a 4.

 

No es repetirà cap examen sense un certificat oficial. Aquest examen es farà el primer dia que s'incorporin a classe.

S'avaluarà l'aprenentatge de cada alumne dins el període de temps corresponent a cada avaluació. Com a criteri general es tendran en compte els apartats següents:

 

EXÀMENS: es faran almenys dues proves objectives escrites per avaluació. Les proves escrites seran sempre com a mínim de dues unitats didàctiques. En aquestes proves es valorarà l'ortografia, el criteri serà el següent: a partir de l'onzena falta es descomptarà 0'1 fins a un màxim d'un punt. Aquest punt es podrà recuperar.

 

 

TREBALL: tendran gran importància els comentaris de documents. Tant és així que els comentaris dels diversos documents són una part important per obtenir l’aprovat, ja que constituiran un dels eixos de treball fonamental durant el curs. Tots els treballs, comentaris que no siguin lliurats dins els terminis establerts, sense justificació, seran puntuats amb una nota més baixa que els presentats dins els període de temps fixat. No s'admetran fora del període de la seva avaluació. També es tendrà en compte la realització d’exercicis i la participació dins l’aula.

 

 

Exàmens

 

70%

 

 

 

Treball i comentaris ...

 

30%

 

 

La nota de cada avaluació s'obtindrà a partir dels criteris següents:

Es realitzarà un examen de recuperació després de cada avaluació d'aquelles unitats didàctiques no superades.

 

- La nota final es traurà de la mitjana de les notes de les tres avaluacions, sempre que només es tengui una avaluació suspesa i amb una nota no inferior a 4.

 

No es repetirà cap examen sense un certificat oficial. Aquest examen es farà el primer dia que s'incorporin a classe.

fondolapicescolores.jpg

Menjar Saludable

Orientació Acadèmica I Professional