fons3.png

1r Batxillerat

Si voleu més informació podeu clicar al nom de l'assignatura.

Assignatures 1r Batxillerat A/B Científic/Social

Tants per cent (%) dels diferents ítems

Proves

objectives

Activitats

Participació,

dedicació i esforç

Economia

80

10

10

Matemàtiques aplicades a les ciències socials

90

---

10

;Matemàtiques I

90

---

10

Filosofia

90

10

---

Dibuix tècnic I

60

30

10

Anatomia aplicada

50

40

10

Educació física

40

50

10

Història del món comtemporani

80

20

---

Primera llengua estrangera-Alemany

90

10

---

Primera llengua estrangera-Anglès

90

10

---

Llengua catalana i literatura

75

25

---

Tecnologia industrial I

90

---

10

Tecnologia de la informació i la comunicació

50

40

10

Física i química

90

5

5

Cultura científica

60

30

10

Biologia i geologia

90

5

5

Valors ètics

---

80

20

Religió catòlica

---

80

20

Llatí I

70

20

10

Literatura universal

50

40

10

Llengua castellana i literatura

90*

5**

5***

*Inclou 20 punts de lectura

**Quadern, treball en classe i casa

*** Comportament, Respecte i assistència

S'avaluarà l'aprenentatge de cada alumne dins el període de temps corresponent a cada avaluació. Com a criteri general es tendran en compte els apartats següents:

 

EXÀMENS: es faran almenys dues proves objectives escrites per avaluació. Les proves escrites seran sempre com a mínim de dues unitats didàctiques. En aquestes proves es valorarà l'ortografia, el criteri serà el següent: a partir de l'onzena falta es descomptarà 0'1 fins a un màxim d'un punt. Aquest punt es podrà recuperar.

 

 

TREBALL: tendran gran importància els comentaris de documents. Tant és així que els comentaris dels diversos documents són una part important per obtenir l’aprovat, ja que constituiran un dels eixos de treball fonamental durant el curs. Tots els treballs, comentaris que no siguin lliurats dins els terminis establerts, sense justificació, seran puntuats amb una nota més baixa que els presentats dins els període de temps fixat. No s'admetran fora del període de la seva avaluació. També es tendrà en compte la realització d’exercicis i la participació dins l’aula.

 

 

Exàmens

 

60%

 

 

 

Treball i comentaris ...

 

40%

 

 

La nota de cada avaluació s'obtindrà a partir dels criteris següents:

Es realitzarà un examen de recuperació després de cada avaluació d'aquelles unitats didàctiques no superades.

 

- La nota final es traurà de la mitjana de les notes de les tres avaluacions, sempre que només es tengui una avaluació suspesa i amb una nota no inferior a 4.

 

No es repetirà cap examen sense un certificat oficial. Aquest examen es farà el primer dia que s'incorporin a classe.

S'avaluarà l'aprenentatge de cada alumne dins el període de temps corresponent a cada avaluació. Com a criteri general es tendran en compte els apartats següents:

 

EXÀMENS: es faran almenys dues proves objectives escrites per avaluació. Les proves escrites seran sempre com a mínim de dues unitats didàctiques. En aquestes proves es valorarà l'ortografia, el criteri serà el següent: a partir de l'onzena falta es descomptarà 0'1 fins a un màxim d'un punt. Aquest punt es podrà recuperar.

 

 

TREBALL: tendran gran importància els comentaris de documents. Tant és així que els comentaris dels diversos documents són una part important per obtenir l’aprovat, ja que constituiran un dels eixos de treball fonamental durant el curs. Tots els treballs, comentaris que no siguin lliurats dins els terminis establerts, sense justificació, seran puntuats amb una nota més baixa que els presentats dins els període de temps fixat. No s'admetran fora del període de la seva avaluació. També es tendrà en compte la realització d’exercicis i la participació dins l’aula.

 

 

Exàmens

 

80%

 

 

 

Treball i comentaris ...

 

20%

 

 

La nota de cada avaluació s'obtindrà a partir dels criteris següents:

Es realitzarà un examen de recuperació després de cada avaluació d'aquelles unitats didàctiques no superades.

 

- La nota final es traurà de la mitjana de les notes de les tres avaluacions, sempre que només es tengui una avaluació suspesa i amb una nota no inferior a 4.

 

No es repetirà cap examen sense un certificat oficial. Aquest examen es farà el primer dia que s'incorporin a classe.

fondolapicescolores.jpg

Menjar Saludable

Orientació Acadèmica I Professional