fons3.png

El professor avaluarà l’aprenentatge de cada alumne fent servir els següents instruments:

Exàmens

Escrits

70%

 

Es faran proves escrites d’una o dues unitats. La nota d’exàmens d’una avaluació serà la mitjana de les notes obtingudes en cadascun dels exàmens realitzats per l’alumne al llarg del curs i fins a aquell moment.

 

Treball/Quadern

És la nota resultant de la feina feta a classe, dels deures i treballs realitzats a casa, treball en equip i del quadern d’apunts.

20%

Actitud

És la nota que valorarà l’actitud de l’alumne cap a la assignatura, el seu comportament a classe, interès, faltes i retards.

10%

 

 

fondolapicescolores.jpg

Menjar Saludable

Orientació Acadèmica I Professional