fons5.png

S'avaluarà l'aprenentatge de cada alumne dins el període de temps corresponent a cada avaluació. Com a criteri general es tendran en compte els apartats següents:

 

EXÀMENS: la nota serà el resultat de les proves escrites o orals dels continguts treballats a cada trimestre.

 

TREBALL: la nota serà el resultat de l'avaluació de totes les activitats realitzades a classe o a casa, tant si són individuals o col·lectives.

 

ACTITUD: es valorarà l'atenció, interès, participació, una bona predisposició cap a l'assignatura, així com un tracta respectuós amb els companys i un comportament adequat dins l'aula. Els negatius de comportament o expulsions de classe comportaran la reducció de la valoració de l'apartat.

 

 

Exàmens

 

60%

 

 

 

Treball

 

30%

 

 

 

Actitud

 

10%

 

 


fondolapicescolores.jpg

Menjar Saludable

Orientació Acadèmica I Professional