fons5.png

Tindrà lloc una avaluació inicial dels alumnes al principi del curs amb una sèrie d’exercicis de repàs relacionats amb els coneixements aconseguits els anys anteriors. Això ens ajudarà a veure les necessitats específiques de cada alumne.

A partir d’aquesta avaluació, es farà una avaluació contínua per veure si els alumnes aconsegueixen tots els objectius estudiats abans i permetre al professor de veure el progrés de cada alumne en assimilar les quatre destreses.

La nota de cada avaluació se farà tenint en compte els següents aspectes:

 

Avaluació Formativa (30% de la nota):

Dins la que s’inclouen els deures, l´actitud a classe i participació, el treball individual i en grup, els quaderns ordenats i complets i com es treballen les 4 destreses de l’assignatura a classe ( escoltar, parlar, escriure i llegir ). Ho avaluarem de la següent manera:10 % correspondrà a l' actitud de l' alumnat envers l' assignatura i el treball a classe, un 10% serà la nota del quadern, un 10 % avaluarà els deures i redaccions, treballs o exercicis.

específics.

 

Avaluació Sumativa (70% de la nota):

Dins aquest apartat s’inclouen les proves objectives i conceptuals que avaluen les destreses.

Per tal d'adaptar l'aprenentatge de llengües al marc europeu de referència s'avaluarà l'assignatura d'aquesta manera:

.Comprensió lectora (reading)

.Comprensió auditiva (listening)

.Producció escrita (writing)

.Producció oral (speaking)

.Ús de la llengua (grammar and vocabulary)

 

Les proves es faran de forma independent i tindran un valor de 100%. Per tal d'aprovar l'assignatura l'alumne ha d'aprovar totes i cada una de les destreses proposades. Només quan un alumne tengui fins a dues destreses suspeses amb una nota que sigui de 4 o superior tindrà l'oportunitat d'aprovar-la.

Finalment es farà una mitjana aritmètica amb totes les notes.

 fondolapicescolores.jpg

Menjar Saludable

Orientació Acadèmica I Professional