fons5.png

El professor avaluarà l’aprenentatge de cada alumne fent servir els següents instruments:

 

Exàmens

Escrits

90%

Parcials trimestre

Es faran proves parcials a cada avaluació

40%

Global trimestre

Es farà una prova global del trimestre

50%

Treball i Actitud

És la nota que valorarà l’actitud de l’alumne cap a la assignatura, el seu comportament a classe, interès, faltes i retards.

10%

 

La nota final del curs es traurà amb la mitjana aritmètica de les diferents avaluacions si estan aprovades o si hi ha una sola avaluació suspesa amb un mínim de 4. En cas contrari hauran de fer una recuperació de la matèria al final del curs


fondolapicescolores.jpg

Menjar Saludable

Orientació Acadèmica I Professional