fons5.png

Les qualificacions hauran de tenir en compte:

  • La claredat i concisió de l'exposició, i la utilització correcta del llenguatge científic.
  • L'amplitud dels continguts conceptuals.
  • La interrelació coherent entre els conceptes.
  • El plantejament correcte dels problemes.
  • L'explicació del procés seguit i la seva interpretació teòrica.
  • L'obtenció de resultats numèrics correctes, expressats en les unitats adequades.

Quant a l'aspecte quantitatiu, la qualificació es compon de:

Coneixements (conceptes i procediments)……………………………………90 %

Actituds……………………………………………………………………………....10 %

Es realitzaran proves de cada tema. A cada avaluació hi haurà un examen global obligatori, que servirà per a recuperar.

Els diferents exàmens obligatoris de cada avaluació que es realitzaran al llarg del curs inclouran tota la matèria que s’hagi vist fins a la data de la realització de l’esmentat examen.

L’examen global obligatori tindrà un valor d’un 60% i la mitjana dels parcials tindrà un valor del 40%.


fondolapicescolores.jpg

Menjar Saludable

Orientació Acadèmica I Professional