fons3.png

 L'avaluació se distribuirà en 2 eixos: exàmens dels continguts de llengua i de literatura i llibre de lectura amb un percentatge del 75%; treballs i comentaris de text, amb un percentatge del 25%.

 

 Faltes d'ortografia

Les faltes d'ortografia, lèxic i d'expressió baixaran la nota de qualsevol examen o treball fins a un màxim de 2 punts. Es descomptarà seguint l'estipulat a la darrera reunió de professorat a la UIB. Els criteris són:

 

0-5 faltes: -0 punts

6-10 faltes= -0'25 punts

11-15 faltes= -0'5 punts

16-20 faltes= - 1 punt

21-25 faltes= -1'5 punts

+de 26 faltes= 2 punts

Les faltes repetides només compten com una.

 Pot ser també causa de no superar una avaluació:

No superar els objectius mínims establerts (entendre, parlar, llegir i escriure amb un mínim d'adequació, coherència, cohesió i correcció ortogràfica)

Manca de notes per faltes d'assistència.

2n Batxillerat  

exàmens:Els exàmens de llengua i els de literatura es valoraran per separat.

75%

treball:Es valorarà positivament l'entrega puntual de comentaris de text i altres tasques manades. Si es realitza un treball s'haurà de lliurar seguint les pautes donades i amb una bona presentació.

25%


fondolapicescolores.jpg

Menjar Saludable

Orientació Acadèmica I Professional