fons5.png

 

CRITERIS D'AVALUACIÓ 1r d'ESO

 

 

Quadern (diari personal)

 

Feina diària a classe

 

 

El quadern estarà compost pels diferents treballs com apunts, esbossos i idees per a l'elaboració de projectes. A més es valorarà que els alumnes escriguin tota la informació cercada de forma ordenada i neta.

10%

 

Treballs pràctics

 

 

Els treballs es realitzaran en funció de la unitat didàctica. La seva entrega serà obligatòria.

 

Els alumnes que lliurin una activitat fora de termini solament poden treure un 5.

 

50%

 

Activitats fora de l'aula com

sortides i conferències

 

 

Quan es realitzen sortides, els exercicis preparats pel professor seran d'entrega obligatòria.

 

Recerca d'informació

 

 

A través d'internet, llibres, enquestes etc.

 

5%

Proves gràfica-plàstiques

 

Les proves escrites es realitzaran en funció de les diferents unitats didàctiques.

 

En cas de no fer-se proves escrites aquest percentatge se sumarà al dels treballs.

 

20%

Participació a classe

 

Es valorarà el treball en equip, la participació activa, l'esforç i l'interès.

 

5%

 

Assistència i puntualitat

 

Conducta

 

Materials

 

Ordre i neteja

 

Distribució de material

 

 

L'assistència és obligatòria i la falta de puntualitat estarà penada segons la normativa del centre.

 

Dins aquest apartat es valorarà la neteja de l'aula, portar el material, respectar als companys i al professor.

 

Si l'alumne acumula 5 negatius tindrà un zero d'actitud.

 

 

10%

 


fondolapicescolores.jpg

Menjar Saludable

Orientació Acadèmica I Professional