fons5.png

Si voleu més informació podeu clicar al nom de l'assignatura.

Assignatures 1r Batxillerat A/B Científic/Social

Tants per cent (%) dels diferents ítems

Proves

objectives

Activitats

Participació,

dedicació i esforç

Economia

80

10

10

Matemàtiques aplicades a les ciències socials

90

---

10

;Matemàtiques I

90

---

10

Filosofia

90

10

---

Dibuix tècnic I

50

50

---

Anatomia aplicada

50

40

10

Educació física

40

50

10

Història del món comtemporani

80

20

---

Primera llengua estrangera-Alemany

90

10

---

Primera llengua estrangera-Anglès

90

10

---

Llengua catalana i literatura

75

25

---

Tecnologia industrial I

90

---

10

Tecnologia de la informació i la comunicació

50

40

10

Física i química

90

5

5

Cultura científica

60

30

10

Biologia i geologia

90

5

5

Valors ètics

---

80

20

Religió catòlica

---

80

20

Llatí I

70

20

10

Literatura universal

50

40

10

Llengua castellana i literatura

90*

5**

5***

*Inclou 20 punts de lectura

**Quadern, treball en classe i casa

*** Comportament, Respecte i assistència


fondolapicescolores.jpg

Menjar Saludable

Orientació Acadèmica I Professional