Per alumnats que enguany cursen 1r ESO

TRONCALS PER PRIMER D’ESO (6 obligatòries)

ESPECÍFIQUES PER PRIMER D’ ESO (n’ha de cursar 4)

Biologia i geologia

Educació Fisica (obligatòria)

Geografia i història

Educació Plàstica, Visual i Audiovisual I (obligatòria)

Llengua castellana i literatura

Música I (obligatòria)

Matemàtiques

Valors ètics o Religió a elecció dels pares/tutors/alumne. Ambdues avaluables

Anglès

 

Llengua catalana i literatura

Full Instruccions

Pre-matrícula

Informació Optatives